OBCHODNÉ PODMIENKY

1. Úvodné ustanovenia

Prevádzkovateľ vzdelávacieho systému na portáli www.ndtv.academy je spoločnosť ALEXANDER THE GREAT, spol. s r.o., Lúčky 1532/12, 90851 Holíč, IČO 36278416,

Konateľ: Ladislav Jankovič
E-mail: info@jankowitch.com
Telefón: +421 948 212 616
ktorá zabezpečuje predaj služieb a produktov na www.ndtv.academy.

Tieto VOPP upravujú práva a povinnosti vyplývajúce z poskytovania služieb na portáli www.ndtv.academy a používania tohto portálu.

Používateľ je fyzická osoba využívajúca služby portálu www.ndtv.academy.

2. Definícia pojmov

Registrácia je súbor údajov, ktoré vyžaduje prevádzkovateľ portálu od nového používateľa pre vstup na portál www.ndtv.academy a využívanie jeho bezplatných alebo platených služieb a produktov. Registrácia je bezplatná a podmienkou registrácie je potvrdenie súhlasu so spracovaním osobných údajov. Registráciou užívateľ súhlasí s uverejnením jeho osobných údajov (meno a priezvisko, email) na sociálnej sieti Leaderboard a v systéme BUC HELP (doporučiteľský systém) resp. na celom portáli ndtv.academy.

Registrácia je súbor údajov, ktoré vyžaduje prevádzkovateľ portálu od nového používateľa pre vstup na portál www.ndtv.academy a využívanie jeho bezplatných alebo platených služieb a produktov. Registrácia je bezplatná a podmienkou registrácie je potvrdenie súhlasu so spracovaním osobných údajov.

Kredit je elektronická mena na portáli www.ndtv.academy, ktorú je možno kúpiť pre potreby používateľa portálu vo forme bodov. 1 bod = 0,10 EUR. Body v NDTV klube slúžia na nákup digitálnych produktov a služieb. Body slúžia na nákup/zľavu pri platbe za produkty a služby.

3. Spôsob poskytovania služieb

3.1 Služby poskytované portálom www.ndtv.academy sú poskytované výhradne cez internet. Podmienkou používania služieb je registrácia a akceptovanie VOPP a potvrdenie súhlasu so spracovaním osobných údajov.

3.2 Používateľ berie na vedomie, že služby poskytované portálom www.ndtv.academy si pre bezchybný chod vyžadujú aktualizovaný internetový prehliadač. Podporované sú všetky bežné internetové prehliadače.

3.3. Používateľ berie na vedomie, že všetky poskytované informácie predstavujú názor Prevádzkovateľa.

2.4 Používateľ prehlasuje, že v prípade vzniku akýchkoľvek zdravotných komplikácií, hoci aj v minimálnej miere, pred začatím používania služieb Prevádzkovateľa, v priebehu používania služieb Prevádzkovateľa alebo po ukončení používania služieb Prevádzkovateľa bude kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a konzultovať s ním stravu aj fyzickú aktivitu.

3.5. Používateľ si je vedomý, že za všetku a akúkoľvek škodu spôsobenú na živote, zdraví alebo majetku svojej osoby pred začatím používania služieb Prevádzkovateľa, v priebehu používania služieb Prevádzkovateľa alebo po ukončení používania služieb Prevádzkovateľa zodpovedá v plnej miere sám.

4. Spôsob predaja tovaru

4.1 Prijatie a vybavenie objednávky, kúpna zmluva

4.1.1   Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

4.1.2   Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

4.1.3   Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, k uzavretiu Kúpnej zmluvy nedôjde.

4.1.4   Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. Objednávku možno zrušiť pred jej expedíciou. V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou, a bude expedovaná, môže byť po objednávateľovi požaduje náhrada nákladov spojená s expedíciou tovaru. O prijatí objednávky ste automaticky informovaný elektronickou poštou - e-mailom. V detaile každého výrobku aj v potvrdení objednávky je predpokladaná dodacia lehota tovaru, ktorý nebol skladom. Pri každej položke je zobrazené, či je tovar na sklade alebo nie. Pokiaľ tovar nie je na sklade, alebo sklade dodávateľa, budeme Vás bezodkladne informovať o ďalšom termíne dodania.

4.1.5   Predávajúci prehlasuje, že nezodpovedá za akékoľvek prípadné škody spôsobené použitím tovaru alebo využitím služby kupujúcim (v prípade objednania tovaru alebo služieb).

4.2 Storno objednávky

Ak urobíte storno objednávky do 12 hodín, považujeme objednávku za zrušenú. Storno môžete poslať e-mailom prípadne vykonať telefonicky. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť Vaše meno, e-mail a číslo objednávky.

5. Platba za služby a dodacie podmienky

5.1 Registrácia na portáli www.ndtv.academy je bezplatná

4.2 Cena za 1 bod v NDTV klube sa rovná hodnote 0,10 EUR

4.3 Užívateľ môže získať zľavu na služby a produkty, ak sa zaregistruje na stránke www.ndtv.academy

5.4 Platby za služby môže používateľ vykonať buď platobnou kartou, v hotovosti alebo Kreditom

5.5 Dodacia doba po zakúpení služieb alebo Kreditu je ihneď po úspešnej elektronickej transakcii

5.6 Zaškrtnutím opakovanej platby pri objdnávke dáva kupujúci súhlas a je si vedomí o:

• založení opakovanej platby podľa zvoleného časového intervalu
• uložení platobných údajov na strane platobnej brány GoPay
• čiastke za opakovanú objednávku, ktorá je fixná. O prípadnej zmene ceny za objednávku je kupujúci dopredu informovaný a jeho nová opakujúca sa platba musí byť ním znova schválená, inak bude zrušená.
• dátume opakovanej platby, ktorý si kupujúci určí sám pri vykonaní prvej opakovanej platby
• tom, že zmenu opakovanej platby môže vykonať cez email info@ndtv.academy
• tom, že opakujúcu platbu môže zrušiť cez email info@ndtv.academy

6. Platba za tovar a dodacie podmienky

Tovar doručovaný prepravnou službou Geis

Tovar doručovaný prepravnou balíkovou firmou Geis.
Poštovné, ak nebude uvedené inak, je účtované vo výške 2,70 EUR.
Cena prepravy zahŕňa možnosť večerného doručenia (voliteľne) a telefonické kontaktovanie zákazníka, pre prípadnú zmenu doby či miesta doručenia. U niektorých obzvlášť neskladných, ťažkých alebo inak zle prepravovateľných výrobkov môže byť cena prepravy zvýšená. Cena za prepravu sa zobrazuje ihneď po výbere spôsoby dopravy.

Reklamácia zásielky je možná do 3 dní od doručenia, za predpokladu, že poškodenie nebolo zjavné pri odovzdaní!

POZOR! Pokiaľ je balík viditeľne poškodený, alebo ak je porušená ochranná páska, uplatnite reklamáciu priamo u prepravcu. Za škody vzniknuté pri preprave nenesie dodávateľ zodpovednosť. Zásielka je zvyčajne doručená do druhého dňa od odoslania. O odoslaní je zákazník informovaný e-mailom.

7. Vrátenie tovaru

Ako postupovať pri vrátení tovaru:

  • Pripravte zásielku podľa popisu nižšie.
  • Tovar, ktorý budete zasielať späť na adresu zašlite podľa popisu nižšie vami zvoleným prepravcom.

Ako zásielku pripraviť

Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepeniu, popísaniu či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku, odporúčame Vám tovar poistiť. Peniaze vám budú vrátené na bankový účet (nezabudnite ho uviesť) a to zvyčajne do 3 pracovných dní od obdržania zásielky. V prípade vrátenia tovaru bude suma znížená o prepravné náklady (neplatí pre reklamácie!).

8. Záruka

V balíku vždy nájdete daňový doklad. Záručná lehota začína plynúť dátumom uvedeným na doklade. Záručná lehota je uvedená u každého výrobku v detaile tovaru. V sporných prípadoch môže byť záručná lehota predĺžená o 5 (slovom päť) dní ako náhrada za čas dopravy.

9. Spôsoby úhrady

Všetky spôsoby úhrady, možno vybrať pred výberom dopravy. Všetky spôsoby platby sú zahrnuté v cene dopravy.

dobierka - objednaný tovar Vám zašleme poštou a pri prevzatí tento tovar uhradíte v hotovosti.

platobná karta - Tovar budeme expedovať po obdržaní platby na bankový účet

10. Reklamácie služieb

10.1 Používateľ je oprávnený uplatniť reklamáciu po tom, ako zistí dôvod reklamácie. Používateľ je povinný riadne uviesť dôvod reklamácie, prípadne odoslať dôkaz o chybe (napr. vo forme screenshotu) na emailovú adresu info@ndtv.academy.

10.2 Prevádzkovateľ má právo neuznať reklamáciu, ak došlo len k dočasnému prerušeniu poskytovania služieb, maximálne však 12 hodín. V prípade, že tovar, ktorý ste od nás dostali, je poškodený alebo nefunkčný, postupujte podľa reklamačného poriadku. Vrátenie tovaru z dôvodu odstúpenia od zmluvy je popísané v bode 8. Obchodných podmienok.

10.3 Prevádzkovateľ je povinný rozhodnúť o reklamácii do 30 dní od jej doručenia.

11. Reklamácia tovaru

Ako postupovať

V prípade reklamácie môžete zvoliť dve možnosti, postupujte podľa popisu nižšie: Zašlite výrobok na adresu - ALEXANDER THE GREAT, spol. s r.o., Kátovská 7, 90851 Holíč, Slovenská republika. Preprava je hradená stranou predávajúceho. Akonáhle budete vedieť kedy a kde zásielku budeme môcť vyzdvihnúť, kontaktujte nás. Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepenie, popísanie či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku, v takom prípade nebude tovar prevzatý. Odporúčame Vám tovar poistiť. Ihneď po obdržaní tovaru obdržíte reklamačný protokol. Tovar musí byť pre prepravu riadne zabalený, tak aby nedošlo k jeho ďalšiemu prípadnému poškodeniu. Chybný alebo poškodený tovar bude vymenený alebo bude vrátená kúpna cena. K tovaru musia byť priložené všetky listiny, ktoré nakupujúci s tovarom obdržal, teda napríklad paragón, záručný list a iné. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúci z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka. Tovar je z hygienických dôvodov na reklamáciu prijatý len riadne vyčistený. Ak výrobca poskytuje záruku dlhšiu, je uvedená pri tovare v katalógu. U zamietnutých reklamácií môžu byť účtované náklady na reklamačné konanie a manipulačné poplatky. O vybavení reklamácie budete informovaní e-mailom, prípadne SMS. Rovnako ako pri dodaní objednávky budete informovaní o expedícii balíka a termíne doručenia. Ďakujeme Vám za čas, ktorý ste strávili prečítaním obchodných podmienok.

12. Práva a povinnosti Prevádzkovateľa

12.1 Prevádzkovateľ sa zaväzuje vynaložiť všetky dostupné prostriedky na bezchybné fungovanie vzdelávacieho portálu www.ndtv.academy, ale nezaručuje sa za bezchybné fungovanie a skryté chyby.

12.2 V prípade akejkoľvek škody spôsobenej poskytovateľovi, ktorá vznikne zavinením používateľa, má prevádzkovateľ nárok na vymáhanie škody od používateľa.

12.3 Prevádzkovateľ má nárok na technické odstavenie portálu bez predchádzajúceho upozornenia.

12.4 Prevádzkovateľ má právo na úhradu za poskytnuté služby podľa platného cenníka.

12.5 Prevádzkovateľ sa v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov zaväzuje chrániť osobné údaje všetkých používateľov.

13. Práva a povinnosti Používateľa

13.1 Používateľ sa zaväzuje používať portál www.ndtv.academy len na vyhradené účely.

13.2 Používateľ má právo na dodanie služieb po uhradení celej sumy podľa platného cenníka.

13.3 Používateľ je povinný ochraňovať svoje prístupové údaje do systému tak, aby nedošlo k ich zneužitiu.

13.4 Používateľ si je vedomý toho, že zakúpené služby podliehajú Zákonu č. 618/2003 o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom. Neoprávnené kopírovanie, rozmnožovanie alebo iný zásah do autorských práv je zakázaný.

13.5 Používateľ má právo zrušiť zasielanie reklamných emailov.

14. Autorské práva

14.1 Používateľ je oprávnený prezerať si a preberať materiály z portálu www.ndtv.academy iba na osobné, nekomerčné používanie a pod podmienkou, že sa dodržia všetky vyhlásenia o autorských právach a vlastníctve uvedené v pôvodných materiáloch a všetkých kópiách materiálov. Používateľ nie je oprávnený žiadnym spôsobom meniť, verejne zobrazovať, predvádzať, rozširovať ani inak používať materiály z tohto portálu na verejné ani komerčné účely. Používanie materiálov, ktoré sú publikované na stránke www.ndtv.academy, je na iných webových lokalitách bez predchádzajúcej dohody s prevádzkovateľom zakázané. Materiály na portáli sú chránené autorským právom. Neoprávnené používanie materiálov zo stránky www.ndtv.academy predstavuje porušenie autorského práva, ktoré má občianskoprávne, ako aj trestnoprávne dôsledky.

14.2 Používateľ nie je oprávnený kopírovať ani rozširovať žiadne materiály získané kúpou na tejto stránke, a tak nesmie materiály využiť na svoje obohatenie.

14.3 Používateľ nie je oprávnený poskytnúť svoje prihlasovacie údaje tretej osobe.

14.4 Používateľ nie je oprávnený umožniť iným osobám prezretie jeho zakúpených kurzov.

14.5 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zablokovať účet používateľa pri porušení niektorého z bodov 14.1, 14.2, 14.3 a 14.4 tohto odstavca.

15. Bezpečnosť

15.1 Pri platbe platobnými kartami sa používateľ nemusí báť zneužitia. Využívame preverenú platobnú bránu s protokolom 3-D secure, podporovaným kartovými asociáciami. Všetky interné informácie (heslá, mená, operácia) sa šifrujú. Pre zvýšenie rýchlosti sa nešifrujú všeobecné informácie (informácie o jednotlivých položkách služby).

16. Ochrana osobných údajov

16.1 Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, sa riadi podľa zákona č. 122/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov.

16.2 Používateľ súhlasí so spracovaním týchto osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, adresa elektronickej pošty a telefónne číslo (ďalej všetko ako "osobné údaje").

16.3 Používateľ súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to za účelom realizácie práv a povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a za účelom vedenia užívateľského účtu. Ak si používateľ nezvolí inú možnosť, súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim tiež za účelom zasielania informácií a obchodných oznámení používateľovi. Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohoto článku nie je podmienkou, ktorá by neumožnila uzatvorenie kúpnej zmluvy.

16.4 Používateľ berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke vykonanej z webového rozhrania obchodu) uviesť správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.

16.5 Spracovaním osobných údajov používateľa môže predávajúci poveriť tretiu osobu ako spracovateľa.

16.6 Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracované v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

16.7 Používateľ potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

16.8 V prípade, že by sa používateľ domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ (čl. 12.5) vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života používateľa alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:  

16.8.1 požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie,  

16.8.2 požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav.  

16.9 Ak používateľ požiada o informácie ohľadom spracovania jeho osobných informácií, predávajúci je povinný tieto informácie poskytnúť. Predávajúci má právo za poskytnutie informácií podľa predchádzajúcej vety žiadať primeranú náhradu, ktorá neprevyšuje náklady potrebné na poskytnutie informácií.

17. Rozpor s kúpnou zmluvou - všeobecné informácie

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

Na tovar poskytujeme záručnú dobu danú zákonom.

18. Právo Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

18.1   Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V takom prípade spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho a najlepšie písomne uvedie, že odstupuje od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí. Peniaze je možné vrátiť tiež v hotovosti v sídle spoločnosti. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr posledný deň 14 dňovej lehoty. V osobitných prípadoch môže byť s prihliadnutím na okolnosti predĺžená lehota vrátenia, nie však dlhšie ako 30 dní od doručenia.

18.2   Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je dobre možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený tovar poškodený iba čiastočne, môže predávajúci uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je v takom prípade povinný vzniknutú škodu preukázať. Predávajúci spotrebiteľovi v takom prípade vracia iba takto zníženú kúpnu cenu.

18.3   Na kúpnu cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúci naviac započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru (náklady na prepravu a pod). Právo na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ nemá, v prípade zmlúv:
  - na poskytovanie Služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia,
  - na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho,
  - na dodávku tovaru upraveného podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu,
  - na dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, ak poruší kupujúci ich originálny obal,
  - na dodávku novín, periodík a časopisov, spočívajúcich v hre alebo lotérii.

19. Odporúčateľský systém

19.1 Každý registrovaný člen Body Under Control teamu (ďalej len referent) môže cez svoj vlastný referenčný url link zdieľať produkty a služby poskytované portálom www.ndtv.academy.

19.2 Po registrovaní nového užívateľa cez tento referenčný url link a následnom nákupe produktov a služieb portálu www.ndtv.academy, bude referentovy pripísaný určitý počet z celkovej sumy uhradenej za produkty a služby vo forme bodov.

19.3 Po dosiahnutí určitého počtu bodov za odporúčanie (po osobnej dohode referenta so spoločnosťou ALEXANDER THE GREAT, spol. s r.o.) si môže referent nárokovať na vyplatenie sumy bodov podľa vzorca 1 bod = 0,10 EUR. Po presiahnutí minimálnej ročnej nezdaniteľnej čiastky je referent povinný túto sumu vyfakturovať spoločnosti ALEXANDER THE GREAT, spol. s r.o. cez svoju živnosť, spoločnosť s ručeným obmedzením, alebo akciovú spoločnosť.

19.4 Ak je užívateľ registrovaný na www.ndtv.academy, ale nie je členom Body Under Control teamu, tak môže zbierať body za odporúčanie, ale nemá nárok na vyplatenie sumy. Body môže využiť na nákup produktov a služieb na portáli www.ndtv.academy.

19.5. Po zaniknutí členstva v Body Under Control teame zaniká užívateľovi aj nárok na vyplatenie sumy nadobudnutej z odporúčateľského systému.

20. Záverečné ustanovenia

20.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovom sídle poskytovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou, ak je medzi oboma stranami dohodnuté inak.

20.2 Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok a povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovom sídle poskytovateľa.

20.3 Odoslaním objednávky prostredníctvom internetového sídla poskytovateľovi, používateľ bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia všeobecných obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.

20.4 Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch a inými súvisiacimi právnymi predpismi v znení neskorších predpisov.

V Holíči, dňa 23.08.2017.